Νέες τροποποιήσεις της περί ΦΠΑ νομοθεσίας

Ενημερωτικό έντυπο Φ.Π.Α. Νόμος που τροποποιεί τους περί φόρου προστιθέμενης αξίας νόμους του 2000 εως (αρ. 3) του 2020. Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο εδώ.